Disclaimer

De Bevelandse archiefdiensten willen voorzien in de behoefte van burger en overheid aan (historische) informatie over de regio de Bevelanden. Deze website is daarbij een belangrijk medium. Hij ontsluit de collecties die archieven beheren en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek. Ook bij de dienstverlening speelt de website een steeds grotere rol.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Bevelandse archieven sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle rechten voorbehouden Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van de collectie Beeldmateriaal moet in alle gevallen de bron worden vermeld.

Auteursrechten Deze website is een publicatie van de Bevelandse archieven. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten ("content") zijn voorbehouden aan de Bevelandse archieven en/of aan de overige rechthebbenden van de op de website opgenomen archiefbescheiden. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de Bevelandse archieven en de overige rechthebbenden. De Bevelandse archieven hebben geprobeerd alle rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de archiefdienst van de desbetreffende gemeente.

Wat is auteursrecht: Het is bij de wet verboden om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende openbaar te maken, te verveelvoudigen of in een geautomatiseerd gegevensbestand op te slaan. Ook het plaatsen van een gedigitaliseerde afbeelding op het internet is een vorm van openbaarmaking. Indien u behalve een beschrijving ook de gedigitaliseerde afbeelding zelf aantreft in deze database betekent dit dat de rechthebbende toestemming heeft gegeven tot beschikbaarstelling. Dit betekent echter niet dat u met de afbeelding kunt doen wat u wilt. Het auteursrecht is van kracht tot en met het 70e jaar na het overlijden van de vervaardiger. Om die reden zult u zich kunnen voorstellen dat de meeste afbeeldingen in deze database auteursrechtelijk beschermd zijn. Indien de archiefdiensten de naam van de rechthebbende hebben kunnen achterhalen, wordt deze naam vermeld in het veld auteursrechthebbende.

Verder geldt voor een klein aantal afbeeldingen dat u alleen bij de auteursrechthebbende een afdruk kunt bestellen, dus niet bij de desbetreffende archiefdiensten. Dit wordt bij de foto's vermeld.

Waaraan bent u gehouden als u afbeeldingen openbaar maakt waarop auteursrechten berusten? Er zijn twee mogelijkheden:

• In het veld auteursrechthebbende wordt de naam van de auteursrechthebbende vermeld. U dient de kosten die voortvloeien uit het auteursrecht zelf direct te voldoen aan de rechthebbende. Voor adressen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de archieven van de desbetreffende gemeenten.

• Er wordt geen naam vermeld in het veld auteursrechthebbende. Dit betekent dat het archief geen auteursrechthebbende heeft kunnen achterhalen, maar dat die er wellicht wel is. U dient zelf de au-teursrechthebbende te achterhalen en om toestemming te vragen